ABC Inwestora – portfel funduszy inwestycyjnych

 w Inwestycje

Stopniowo rośnie liczba ludzi szukających informacji oraz wiedzy na temat inwestowania oraz pomnażania swoich środków. Świadomość społeczna jest coraz większa, publikacje i różnego rodzaju wiadomości gospodarcze są powszechnie dostępne. Porady specjalistów, blogi, artykuły, kanały i programy telewizyjne dostarczają każdego dnia porcje informacji ze świata finansów czy giełd papierów wartościowych.

Przy budowie portfela funduszy inwestycyjnych warto zapoznać się z aktualnymi wynikami funduszy inwestycyjnych za I kw. 2018 roku. Wg. serwisu analizy.pl:

  • Napływ nowych środków do detalicznych funduszy inwestycyjnych wyniósł łącznie 5 443 mln zł.
  • Do najpopularniejszego funduszu inwestycyjnego otwartego napłynęło 1 271 mln zł.
  • Ponad 158 mln zł zgromadziły detaliczne fundusze inwestycyjne na koniec I kw. 2018 roku.

Statystyki i dane wskazują, że fundusze inwestycje mają się dobrze i są coraz bardziej powszechną formą pomnażania kapitału swoich oszczędności. Wg. ostatnich danych Narodowego Banku Polskiego, Polacy dysponują kwotą 2 bilionów złotych oszczędności. Z czego ok. 6,7% w funduszach inwestycyjnych, które stanowią 134 mld zł.

1. Rynek obecnie oferuje bogaty portfel funduszy inwestycyjnych. Jak wybrać ten właściwy i czym się kierować?

Na pytanie postawione w ankiecie portalu analizy.pl: „Wybierając fundusz czym kierujesz się przede wszystkim”?

Najwięcej ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „historycznymi stopami zwrotu”, bo aż 35% respondentów. Drugą odpowiedzią była „polityka inwestycyjna” (16%), a na trzecim znalazły się dwie odpowiedzi „oceny ratingowe” oraz „wysokość opłat”, które uzyskały równo po 15%. Tuż za podium uplasowało się stwierdzenie „wskaźniki efektywności”, które uzyskały 9%. Dalej ankietowani zaznaczyli odpowiedź „marką TFI” 6% głosów. Najmniej głosów zebrała opcja „Inne”, bo tylko 5% wszystkich odpowiedzi. Wśród głosów na „Inne” większość wskazała na analizę techniczną oraz powtarzalność dobrych wyników.

To krótkie badanie w postaci ankiety wskazało pewne preferencje inwestorów co do podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Oczywiście nie są to wszystkie przesłanki, które przekonują inwestorów do danych funduszy inwestycyjnych i ostatecznych decyzji. Na pewno możemy stwierdzić, że dla potencjalnego inwestora liczą się proste kryteria wyboru. Narzędzia analityczne bardziej skomplikowane, które są trudniejsze w zrozumieniu i interpretacji danych nie cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem.

2. Jakie zalety posiada fundusz inwestycyjny?

Wzrost popularności funduszy inwestycyjnych jako metody na powiększenia swojego kapitału zyskuje na znaczeniu. Jest to bardzo dobrze znana i powszechna forma oszczędzania pieniędzy. W związku z tym, warto zastanowić się, jakie zalety posiada fundusz inwestycyjny.

Relatywnie wyższy zysk

Głównym celem funduszu inwestycyjnego jest zwiększanie powierzonych aktywów finansowych uczestników. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników jest możliwe tylko dzięki odpowiedniemu wyborowi instrumentów finansowych, przy racjonalnie niskim poziomie ryzyka. Standardowe formy oszczędzania i pomnażania kapitału poprzez lokaty czy konta bankowe oferują wypracowanie znacznie mniejszego zysku końcowego.

Stopień bezpieczeństwa

Fundusze inwestycyjne podlegają szczególnym przepisom prawa, w tym ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wszelkie aktywa funduszu inwestycyjnego przechowuje depozytariusz. Funkcję tę pełni tylko bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie posiadają bezpośredniego dostępu do ulokowanych środków pieniężnych w funduszach, którymi zarządzają.

Ograniczone ryzyko

Jest to bezpośrednio związane z działalnością funduszy inwestycyjnych, ponieważ specjaliści wybierają dość zróżnicowane i odpowiednio zdywersyfikowane aktywa finansowe. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ewentualne straty były stopniowo równoważone osiąganymi zyskami. Taka strategia pozwala uzyskać zwykle pozytywny wynik finansowy.

Oszczędności pod opieką ekspertów

Przekazując swoje zebrane oszczędności funduszowi inwestycyjnemu, trafiają one pod zarządzanie przez ekspertów finansowych. Środki zostają zainwestowane w różne aktywa inwestycyjne, zgodnie ze statutem i wybranym celem inwestycyjnym funduszu. Nie każdy może zostać specjalistą funduszu, ponieważ trzeba posiadać szeroką wiedzę o finansach i rynkach a także mieć odpowiednie doświadczenie inwestycyjne. Ponadto, podjęcie ostatecznego wyboru o inwestycji, poprzedzone jest szczegółową analizą obecnych oraz przyszłych warunków gospodarczych czy sytuacji konkretnych spółek. W zależności od końcowej oceny komitetu inwestycyjnego, fundusz jest w stanie wybrać pośród szeregu „lokat inwestycyjnych” te najwłaściwsze i ukierunkować swój wytyczony cel inwestycyjny. Wszystkie te elementy są oczywiście zgodne z ustawą jak i statutem danego funduszu.

Łatwy dostęp do zainwestowanych środków

Mocną stroną funduszy inwestycyjnych jest niewątpliwie ich wysoki poziom płynności powierzonych środków pieniężnych.

W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych, możemy żądać od funduszu wykupienia ich w dowolnym momencie (wg. obecnych przepisów prawa istnieją nieliczne wyjątki od tej zasady). Cena wykupu jest równa wartości jednostki aktualnej wyceny oraz pomniejszona o (jeśli występuje) opłatę manipulacyjną oraz obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych.

Jeśli chodzi o uczestników posiadających certyfikaty inwestycyjne funduszu zamkniętego, to mogą one zostać sprzedane za pośrednictwem rynku wtórnego po obecnej cenie rynkowej. Ponadto, fundusz inwestycyjny zamknięty charakteryzuje się większym potencjałem przyszłych zysków. Wynika to bezpośrednio z możliwości lokowania środków w lokaty mniej płynne, ale za to bardziej dochodowe przyszłościowo. Wybrane fundusze zamknięte posiadają również określony termin likwidacji, przez co inwestor wie kiedy otrzyma środki stanowiące równowartość nabytych certyfikatów.

Zróżnicowana oferta rynkowa

Obecnie rynek oferuje bardzo szeroką gamę produktów finansowo-inwestycyjnych. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prześcigają się w swoich ofertach dla klientów. Mamy do dyspozycji takie wyspecjalizowane produkty jak fundusze inwestujące w określoną gałąź gospodarki (np. papiery wartościowe spółek technologicznych), fundusze małych spółek lub fundusze papierów dłużnych określonych przedsiębiorstw. Na rynku widać też zmiany pod kątem inwestycji zagranicznych. Wynika to z faktu, że coraz większa grupa inwestorów interesuje się właśnie inwestycjami poza granicami naszego kraju.

Udogodnienia dla Klientów

Dla większości inwestorów towarzystwa funduszy inwestycyjnych coraz bardziej rozszerzają swoja ofertę pod Klientów i wprowadzają coraz to nowe usługi i usprawnienia. Jednym z nich jest np. bezpłatna infolinia, dzięki której klient może złożyć zlecenie przez telefon lub internet. Ponadto, coraz częściej możemy spotkać możliwość dokonania konwersji pomiędzy poszczególnymi funduszami. Istnieje też możliwość otrzymania premii i niższych opłat w przypadku systematycznego oszczędzania przez uczestnika. Oprócz tego pojawia się możliwość opłacenia przelewem bankowym kupno wybranych certyfikatów. Bardzo popularne jest również wysyłanie regularnych broszur czy katalogów produktów inwestycyjnych, w których można znaleźć materiały edukacyjne, informacyjne i statystyczne.

3. Wnioski 

Z pewnością dla każdego inwestora najważniejsza jest ochrona jego kapitału oraz wypracowany zysk przez wybrany fundusz inwestycyjny. Obecne możliwości inwestycyjne są ogromne, a z roku na rok przybywa funduszy, co jest wyznacznikiem tego, że Polacy coraz częściej sięgają po tą formę pomnażania swoich oszczędności. Znana bardzo dobrze lokata bankowa czy konto oszczędnościowe nie jest w stanie osiągnąć takich wyników jak fundusz inwestycyjny. Rynek oferuje całkiem pokaźną gamę lokat funduszowych, które mogą  dotyczyć np. inwestycji deweloperskich, hotelowych, technologicznych i wielu innymi. Oprócz tego, możemy w miarę naszych potrzeb dopasować horyzont inwestowania, co przekłada się na wysokość zysków. Bardzo dużo zależy od samego inwestora i jego osobistych decyzji oraz preferencji. Jak wcześniej wspomniałem, warto przed ostatecznym wyborem udać do się do konsultanta, doradcy inwestycyjnego czy specjalisty finansowego po poradę czy ocenę inwestycyjną.

 Przygotował i opracował: Finance Project Manager Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT