Biznesplan – czy tylko formalny wymóg przy kredycie?

 w Analiza finansowa, Pozyskiwanie kapitału

Najczęściej z biznesplanem mamy do czynienia podczas pozyskiwania kredytu bankowego lub przy pozyskiwaniu dotacji unijnych. Powszechnie można spotkać się z podejściem, że jest to niespecjalnie potrzebny dokument, jedna z pozycji do odhaczenia na długiej liście wymogów do spełnienia przy pozyskaniu finansowania.

biznesplananalizaDobrze przygotowany biznesplan powinien stanowić dla przedsiębiorcy podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Sama struktura biznesplanu zmusza do wielowymiarowej analizy inwestycji. Konieczne jest bowiem przeanalizowanie rynku, konkurencji, modelu biznesowego oraz przychodów i kosztów związanych z przedsięwzięciem. Zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pokazuje czy inwestycja zasługuje na uwagę.

Determinantą wszelkich realizowanych inwestycji jest jednak zysk. Serce każdego biznesplanu stanowi zatem analiza finansowa. Rzetelne podliczenie wszystkich nakładów może zaskoczyć. Często bagatelizujemy niewielkie koszty, które powtarzając się co miesiąc w perspektywie np. kilku lat mogą złożyć się na sporą kwotę. Równie często wyzwaniem jest także prognoza przychodów. Prognoza zawsze niesie za sobą pewne ryzyko przeszacowania lub niedoszacowania, dlatego warto przy obliczeniach w biznesplanie wykonać analizę wrażliwości w celu weryfikacji przy jakich parametrach inwestycja pozostaje opłacalna.

Budżet inwestycji zapisany w biznesplanie może stanowić punkt odniesienia przy kontroli realizacji. Warto cyklicznie wracać do założeń w biznesplanie i monitorować czy poziom faktycznie ponoszonych kosztów pozostał na poziomie zbliżonym do założonego. Trzeba sprawdzać, czy w trakcie realizacji inwestycja nadal zachowała parametry opłacalności. Być może faktyczne przychody są niższe niż zakładane i dalej inwestujemy w nieopłacalny projekt? Wiele osób uważa, że zbyt dużo formalnych dokumentów to strata czasu, nie dotyczy to jednak dobrego biznesplanu. Niekiedy biznesplan pozwala uchronić przed nierentowną inwestycją. Czy nie lepiej poświęcić trochę czasu lub wynagrodzenie za przygotowanie biznesplanu niż zainwestować w zbyt ryzykowny lub nieopłacalny biznes?

Warto zadać sobie pytanie – co to znaczy opłacalny? Często przedsiębiorcy robią proste kalkulacje odejmując koszty od przychodów. W przypadku długoterminowych inwestycji istotną kwestią jest jednak wartość pieniądza w czasie, o której często się zapomina. W biznesplanie miary efektywności opierają się o wartości zdyskontowane. Jest to bardzo ważne, ponieważ dana kwota wydana dziś nie ma takiej wartości co ta sama kwota za 5 lat – chociażby ze względu na inflację i możliwość alternatywnych form zainwestowania kapitału.

analizainwestycjiKolejną kwestią, o której zapominają nawet osoby podejmujące się przygotowywania biznesplanów, jest zachowanie płynności w projekcie. Bardzo często prognoza sprawozdań finansowych sprowadza się u nich do prognozy bilansu i rachunku zysków i strat. Pomija się rachunek przepływów pieniężnych, który pozwala sprawdzić czy w każdym z prognozowanych okresów wystarczy środków pieniężnych na realizację inwestycji. Często okazuje się, że pomimo, że inwestycja się opłaca przy sumarycznym ujęciu wszystkich parametrów, to przy analizie przepływów środków pieniężnych okazuje się, że w okresie gdy ponoszone są nakłady, brakuje płynności. Nie jest to przesłanka do odrzucenia projektu, ale trzeba wtedy zmodyfikować harmonogram lub poszerzyć źródła finansowania inwestycji w danym okresie, o ile oczywiście istnieje taka możliwość.

Przedsiębiorca musi być ekspertem w swojej branży, ale niekoniecznie musi potrafić wykonywać szczegółowe prognozy sprawozdań finansowych i analizę opłacalności inwestycji. Jak udowadnia się wyżej, taka analiza powinna być podstawą podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji inwestycyjnych. Rozwiązaniem może być wsparcie profesjonalnych podmiotów. Warto zwrócić się o pomoc w tej kwestii do specjalistów także ze względu na obiektywne spojrzenie na projekt. Bardzo często podchodzi się do własnych projektów emocjonalnie i podświadomie podkolorowuje się je, jednocześnie bagatelizując ryzyko.

Warto poznać obiektywną ocenę inwestycji zanim zainwestujemy środki finansowe, nawet jeśli nie jest to wymagane przez bank lub inną instytucję finansową. Kluczowe jest jednak wybranie odpowiedniego podmiotu do przygotowania biznesplanu. Najlepiej gdyby doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów szło w parze z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, co znacznie zawęża grono takich specjalistów.

Recent Posts
KONTAKT