Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

 w Inwestycje

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to rozwiązanie polegające na podziale kapitału zainwestowanego pomiędzy różne inwestycje – to jeden z najbardziej skutecznych sposobów ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Proces dywersyfikacji opiera się na odpowiednim doborze instrumentów finansowych różnego rodzaju. Posiadanie nieurozmaiconego portfela może prowadzić do straty lub zamrożenia całego kapitału w przypadku niekorzystnej sytuacji na danym rynku. Dzięki podziale inwestycji, inwestor jest w stanie odpowiednio chronić swój kapitał, szczególnie w okresie kryzysu.

Obecnie istnieją trzy metody dywersyfikacji portfela. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie inwestycji ze względu na branżę działalności przedsiębiorstw. Lokowanie całego kapitału w jednym sektorze obarczone jest wysokim ryzykiem. W przypadku przejściowego kryzysu, inwestor narażony jest na straty, które dotyczą całości zainwestowanych środków finansowych. Recesje dotyczą zwykle jednej branży, a bessa jednego sektora oznacza wzrost zysków innego – dzięki dywersyfikacji branżowej można skutecznie uchronić się przed skutkami kryzysu wybranej działalności oraz zapewnić stały zysk.

Kolejną metodą, która pozwala na zróżnicowanie inwestycji, to zakup różnych instrumentów bazowych. Podział inwestycji na akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony, a także instrumenty pochodne wzmacnia efektywność portfela oraz chroni przed niekorzystną sytuacją na poszczególnych rynkach aktywów. Ewentualna strata na jednym rynku będzie automatycznie rekompensowana przez zyski z innego. Rozkład kapitału na rynkach zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji i oczekiwań inwestora.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnegoOstatnią metodą dywersyfikacji jest inwestowanie nie tylko na rynkach lokalnych, ale także międzynarodowych (tzw. dywersyfikacja międzynarodowa). Dzięki temu minimalizowana jest zależność zysku od sytuacji ekonomicznej jednej gospodarki. Należy jednak pamiętać, że inwestycje na rynkach obcych obarczone są dodatkowo ryzykiem kursu walutowego, a rynki wschodzące o nieustabilizowanej sytuacji politycznej mogą stanowić dodatkowe zagrożenie. Kontrola ryzyka polega na stałym monitoringu, który umożliwi szybkie reakcje. Istotną kwestią jest również dobór odpowiednich rynków, najlepiej w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy.

Skuteczność dywersyfikacji może być mierzona poprzez współczynnik korelacji wg Markowitza. Efektywne inwestowanie polega na wybieraniu takich akcji spółek, których korelacja stopy zwrotu jest możliwie jak najmniejsza. Jeśli zyski jednego instrumentu finansowego wiążą się ze wzrostem innego, to znaczy, że również spadek zostanie odnotowany w przypadku obu aktywów. Aby się przed tym uchronić, należy wybierać instrumenty jak najmniej ze sobą skorelowane, a najlepiej z korelacją ujemną. Ilość posiadanych akcji w portfelu zależy przede wszystkim od poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanego zysku. Zawartość portfela dzieli się najczęściej na inwestycje obarczone wysokim ryzykiem (przynoszące duże zyski), bezpieczne (o stosunkowo niedużym zysku) oraz środki finansowe przeznaczone na niespodziewane, bardzo korzystne okazje inwestycyjne.

Taka metoda posiada niewątpliwie wiele korzyści. W przypadku dekoniunktury strata dotyczyć będzie tylko części ulokowanych środków. Dodatkowym atutem jest elastyczność kapitału – kiedy na jednych rynkach inwestor ponosi stratę, na innych odnotowuje zyski. Może również zmniejszać udziały w inwestycjach w czasach kryzysu oraz lokować zyski w pomyślnie rokujące inwestycje.

Dobrze przemyślana dywersyfikacja portfela inwestycyjnego pozwala na skuteczną ochronę kapitału inwestora, a także pozwala pomnażać korzyści. Metoda powinna być dopasowana do jego preferencji oraz indywidualnej strategii inwestowania. Im bardziej różnorodny portfel tym mniejsze ryzyko, jednak należy wystrzegać się nadmiernej dywersyfikacji, ze względu na jej nieefektywność. W przypadku problemów z oszacowaniem stosunku zróżnicowania, warto skorzystać z porad specjalistów.

Polecane posty
KONTAKT