Emisja obligacji korporacyjnych – czy na tym da się zarobić?

 w Inwestycje, Pozyskiwanie kapitału

Firmy dążące do pozyskania zewnętrznego finansowania swojej działalności i rozwoju, często decydują się na emisję obligacji. Na rynku giełdowym ten typ papierów wartościowych cieszy się znacznym zainteresowaniem wśród inwestorów – wysoki popyt pozwala firmie na obniżkę marż i uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania. Dla potencjalnego inwestora obligacje są atrakcyjną formą lokowania kapitału, posiadającą wiele korzyści i możliwości zarobku.

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent (firma) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (inwestora) i w zamian za pozyskany kapitał zobowiązuje się do spełnienia określonych na jego rzecz świadczeń, np. wypłaty oprocentowania czy partycypacji w akcjach. Przychody, jakie może osiągać inwestor w ramach zakupu obligacji korporacyjnej, to wypracowane odsetki, dyskonto, zysk kapitałowy w przypadku sprzedaży obligacji na rynku wtórnym oraz przychód z reinwestowanych odsetek. Obligacje mogą być zakupione na rynku pierwotnym lub wtórnym i trzymane do terminu wykupu lub odsprzedane wcześniej po wyższej, atrakcyjnej cenie. Zakup zyskownych obligacji na rynku wtórnym może okazać się trudny w realizacji, ze względu na niewielką płynność obligacji stanowiących pewne źródło dochodu.

Emisja obligacji korporacyjnychKorzyścią wynikającą z posiadania obligacji są regularnie wypłacane odsetki, zwykle kilkakrotnie wyższe niż te, które uzyskać można dzięki lokacie bankowej. Niewielkie wahania wartości instrumentu w czasie są zaletą dla inwestorów ceniących niskie ryzyko. Potencjalny zysk ograniczony jest zwykle do wysokości oprocentowania, ale stanowi to jednocześnie zabezpieczenie przed bolesną stratą kapitału. Większość obligacji korporacyjnych na krajowym rynku posiada oprocentowanie zmienne – oparte o stopę WIBOR i marżę w stałej wysokości. W przypadku rosnących stóp procentowych, takie obligacje okazują się korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów. Należy jednak zawsze zwracać uwagę na sytuację na rynku papierów dłużnych i obecne działania Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewana podwyżka stóp procentowych sprawi, że obligacje firm, w których przeważa oprocentowanie zmienne, staną się coraz bardziej atrakcyjnym źródłem zysku. Od 2012 roku stopa procentowa stopniowo malała, osiągając teraźniejszą najniższą wartość. Pozwalało to nie tylko na obniżkę kosztów finansowania, ale również na wzrost zwrotu z inwestycji. Ponadto warto zauważyć, że w przypadku przedsiębiorstw długo funkcjonujących na rynku kapitałowym, skala oprocentowania jest niższa niż w przypadku firm debiutujących. Takie firmy oferują wyższe oprocentowanie, które stanowi premię dla inwestorów za relatywnie większe ryzyko.

W związku z tym, że inwestycja w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych, inwestor ma do wyboru dwie podstawowe strategie inwestycyjne. Pierwsza z nich polega na inwestowaniu w obligacje o zmiennym oprocentowaniu i krótkim terminie wykupu. Strategia ta sprawdza się w przypadku spodziewanego wzrostu stóp procentowych. Inwestor za pozyskane środki może nabyć nowe instrumenty o wyższym oprocentowaniu. Przy spadających stopach procentowych zaleca się inwestowanie w obligacje o stałym oprocentowaniu i długim terminie wykupu. Emitent w takim przypadku będzie oferował mniej korzystne warunki, natomiast spadek stóp procentowych spowoduje wzrost ceny obligacji w przyszłości.

Decydując się na zakup obligacji korporacyjnych, należy brać pod uwagę przede wszystkim oprocentowanie, okres odsetkowy, termin wykupu oraz politykę komunikacyjną firmy. Największe ryzyko stanowi możliwość bankructwa emitenta i strata całej zainwestowanej kwoty. Jednak dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, ryzyko to można minimalizować. Należy realnie ustawiać cele inwestycyjne, definiując stopę zwrotu oraz zdywersyfikować emitentów poprzez zakupy u kilku podmiotów w mniejszych pakietach. Natomiast unikanie zbyt wysokich rentowności pozwoli wyeliminować tzw. obligacje śmieciowe, czyli wysoki dług u emitenta o wątpliwej jakości. Uwzględnienie wymienionych czynników z pewnością obniży ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne, zwiększy zaś pochodzące z niej zyski.

Polecane posty
KONTAKT