Finansowanie ryzykownych projektów, czyli mezzanine capital

 w Pozyskiwanie kapitału

Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności chęć realizacji innowacyjnych projektów, wymaga pozyskania potrzebnych funduszy. Z tego typu inwestycjami nierozłącznie związane jest podwyższone ryzyko, co może wpływać niekorzystnie na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów. W takiej sytuacji pomocny może okazać się mezzanine capital.

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń nieoczekiwanych, które mogą uniemożliwić realizację założonego celu. Ze względu na skutki związane z decyzjami inwestycyjnymi, ryzyko można podzielić na ryzyko projektu inwestycyjnego oraz ryzyko przedsiębiorstwa i właścicieli. W przypadku kryterium doboru projektu inwestycyjnego wyróżnić można ryzyko finansowe w kontekście ryzyka kursowego i stopy procentowej oraz ryzyko operacyjne. Przejawem ryzyka jest permanentna strata kapitału bądź zmienność cen aktywów finansowych, co często okazuje się być poważnym problemem w przypadku młodych inwestorów.

Finansowanie ryzykownych projektówPoziom ryzyka inwestycji zależy oczywiście od charakteru inwestycji, ale brak planu, niewiedza, działanie pod presją i koncentracja ryzyka może powodować jego potęgowanie. Wysokim stopniem ryzyka zdecydowanie obarczone są projekty innowacyjne. Wynika to z potrzeby podejmowania wielu decyzji przy ograniczonym dostępie do informacji – przyjmowane są założenia, których prawdopodobieństwo weryfikowane jest dopiero podczas realizacji projektu. Występuje również duża niepewność w stosunku do prac badawczo-rozwojowych oraz pozytywnego odbioru finalnego projektu przez rynek. Tylko w takim przypadku poniesione nakłady mogą przynieść zysk. Ponadto ryzyko jest wyższe, kiedy projekt wdraża mała firma posiadającą ograniczone możliwości finansowe i słabą pozycję rynkową. Okres zwrotu z kapitału projektów opartych na innowacjach jest często wydłużony ze względu na czas potrzebny na badania, wdrażanie technologii, okres wprowadzania na rynek oraz promocji. Zdobycie zewnętrznego finansowania dla realizacji takiego projektu wymaga zatem dużego zaangażowania.

Szansą dla takich przedsiębiorców może okazać się mezzanine capital. Jest to nic innego jak pośrednia forma finansowania między finansowaniem dłużnym (kredyt) a kapitałowym (np. emisja akcji). Taka forma dedykowana jest głównie przedsiębiorcom, którzy nie dostaną kredytu na realizację swojego przedsięwzięcia. Mezzanine jest często określane mianem długu o podwyższonym ryzyku. Tacy inwestorzy są gotowi przejąć ryzyko, ponieważ spodziewają się wysokich zwrotów z zainwestowanego kapitału. Mezzanine Capital znajduje także zastosowanie, gdy występuje tzw. luka kapitałowa, kiedy przedsiębiorstwo nie może pozyskać wystarczających kwot z kapitału obcego lub własnego, bądź dwóch tych kapitałów jednocześnie. Mezzanine może występować jako pożyczka, obligacja, akcja, jednak nie jest zabezpieczona na aktywach przedsiębiorstwa, ponieważ zabezpieczenie zawiera się tylko na poziomie właścicielskim i najczęściej spłacane jest jednorazowo na koniec okresu finansowania. Wpływa to korzystnie na przepływy finansowe przedsiębiorstwa w tym okresie. Podstawą zaangażowania mezzanine capital jest pozytywna ocena przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa, nie zaś jego zdolność kredytowa.

Finansowanie mezzanine nie będzie korzystne dla podmiotów we wczesnych fazach rozwoju z niestabilną sytuacją finansową. Finansowanie takie zalecane jest dla przedsiębiorstw posiadających stałą pozycję na rynku i płynność finansową oraz dla tych, które są już zadłużone kredytem i mimo dobrych rokowań na przyszłość, bank odmawia dalszego kredytowania. Należy również pamiętać, że jest to rozwiązanie dużo droższe niż zwykłe kredytowanie, dlatego nie należy decydować się na mezzanine, jeśli potrzebna suma pieniędzy nie przekracza zdolności kredytowej. Finansowanie mezzanine jest podporządkowane finansowaniu kredytowemu, co oznacza, że spłacane są w drugiej kolejności, udzielane są na okres dłuższy niż kredyt (zwykle 7-10 lat), a ich zabezpieczenie stanowi mniejszy priorytet niż w przypadku kredytu.

Ryzykowne projektyPodczas zdobywania finansowania zewnętrznego projektu największe ryzyko przenoszone jest na właścicieli kapitału, czyli przedsiębiorców, akcjonariuszy lub fundusze private equity. Często oczekują oni wówczas, że wartość przedsiębiorstwa, w które ulokowali pieniądze będzie rosła o 1/3 każdego roku. Pośredni instrument finansowania jest dla inwestora korzystniejszy niż zwykła obligacja, ponieważ pozwala osiągać profity z rozwoju firmy, przy jednoczesnym unikaniu udziału w jej stratach. Zaletą mezzanine dla przedsiębiorcy będą niższe koszty oraz zachowanie niezależnej kontroli nad firmą, elastyczność kształtowania warunków spłaty oraz wnikliwa weryfikacja biznesplanu przed jego wdrożeniem.

Mezzanine capital może okazać się idealną formą pozyskiwania funduszy na realizację innowacyjnych projektów głównie dla średnich i małych przedsiębiorstw, dla których zdolność kredytowa okazuje się być niewystarczająca. Taka forma finansowania bez wątpienia posiada wiele zalet i często może okazać się dla firmy jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Polecane posty
KONTAKT