Fundusze inwestycyjne jako forma pomnażania kapitału

 w Pozyskiwanie kapitału

1. Czym jest fundusz inwestycyjny i jak funkcjonuje?

Inwestowanie pieniędzy i oszczędzanie to dwie połączone spójnie ze sobą opcje zagospodarowania aktywów pieniężnych. Fundusz inwestycyjny to jedna z podstawowych form skutecznego pomnażania kapitału, przy akceptowalnym przez inwestora ryzyku i względnie stabilnym bezpieczeństwie środków. Jako analityk finansowy i inwestycyjny pracuję od kilkunastu lat i mogę stwierdzić, że obecne formy inwestowania znacznie się poszerzyły. Działalność funduszu inwestycyjnego polega w głównej mierze na obracaniu i pomnażaniu zgromadzonego kapitału uczestników, do których mogą należeć osoby prawne, fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Interesariusze gromadzą i przekazują część swoich środków funduszowi inwestycyjnemu zarządzanemu przez ekspertów finansowych. Dzięki przekazanym pieniądzom, specjaliści mają większe możliwości w sferze inwestowania. Warto wspomnieć, że kluczowymi podmiotami zarządzającymi są w tym przypadku poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), których działalność określają przepisy prawne zawarte w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz podlegają ścisłemu nadzorowi podległemu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Jak obecnie wygląda rynek funduszy inwestycyjnych i jakie osiągnął wyniki?

I. W 2017 roku napłynęło ponad 17 180 mln zł nowych środków do funduszy inwestycyjnych,

II. Polski rynek funduszy ma już 25 lat,

III. Największy fundusz inwestycyjny zebrał pod koniec roku aktywa na kwotę ponad 10 mld zł,

IV. 1394 fundusze działały w 2017 r.,

V. Wartość aktywów na koniec 2017 roku wyniosła 279 mld zł (wzrost o +7,6% r/r).

(źródło: analizy.pl)

3. Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Wiemy czym są fundusze inwestycyjne. Warto teraz dowiedzieć się jakie mamy na rynku fundusze i jakie są miedzy nimi różnice. Fundusze możemy podzielić na otwarte oraz zamknięte.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) przede wszystkim jest związany z różnorodnością obranych celów inwestycyjnych. Przy tym rodzaju funduszu zdefiniowane są procedury funkcjonowania, w tym:

  • sprecyzowanie pod kątem prawnym wielkości kapitału akcyjnego,
  • określenie stałej liczby tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych.

W tym konkretnym przypadku, mamy do czynienia z certyfikatami inwestycyjnymi, a nie jednostkami uczestnictwa jak w funduszach otwartych.

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO)

Wyróżnia się większą płynnością finansową niż FIZ. Ponadto, są one najpopularniejszą metodą inwestowania w naszym kraju. Jego wyróżnikiem jest poziom elastyczności, który jest regulowany przez pojawiające się zmiany rynkowe. Reaguje on wtedy i szybko przeprowadza konwersje środków pieniężnych, z lokaty na gotówkę.

Obecnie w TFI działa 780 funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz 28 działających w formule publicznej. Oprócz tego, możemy jeszcze wyszczególnić fundusze rynku pieniężnego, dłużnego, mieszane oraz akcji. Każde z nich ma swoją specyfikę funkcjonowania.

Fundusze pieniężne

Środki, które są lokowane w fundusze pieniężne to przede wszystkim różnego rodzaju  krótkoterminowe instrumenty finansowe tj. bony komercyjne, pieniężne czy skarbowe.  Ryzyko inwestycji jest bardzo małe, natomiast ich oprocentowanie często jest bardzo zbliżone do lokat czy kont oszczędnościowych w bankach.Wyróżnia się większą płynnością finansową niż FIZ.

Fundusze dłużne

Drugi rodzaj kategorii to fundusze dłużne, którymi są obligacje emitowane przez Skarb Państwa, miasta, jednostki terytorialne – gminy oraz prywatne przedsiębiorstwa. Okres inwestowania w tego typu fundusze jest znacznie dłuższy. Ryzyko jest umiarkowane. Oczekiwany zysk wynikający z funduszy dłużnych jest porównywalny do poziomu lokat bankowych.

Fundusze akcyjne

Inwestowanie w fundusze akcyjne jest powiązane z lokowaniem swoich zasobów majątkowych w akcje oraz papiery wartościowe (o profilu udziałowym). Inwestowanie wiąże się już ze znacznym ryzykiem, ponieważ jest to związane z poziomem wrażliwości na wahania koniunktury gospodarczej. Posiadają one korzystne stopy zwrotu w czasie panującej hossy, natomiast mogą prowadzić do strat w czasie spadków rynkowych. Ryzyko w przypadku funduszy akcyjnych jest największe i w związku z tym zarządzający jest zmuszony do utrzymania większej części aktywów w akcjach. Czasowe spadki poziomu wartości mogą wynieść nawet do kilkudziesięciu procent w skali roku. Jest również możliwość utraty płynności przez fundusz akcyjny i doprowadzenia do zawieszenia umorzeń poszczególnych jednostek.

Potencjalny zysk jest bardzo zróżnicowany, ponieważ może osiągać wynik nawet do kilkudziesięciu procent a nawet przekraczać 100% (jest to zależne od terminu).

Fundusze mieszane

Jest to bardzo zróżnicowana forma funduszu, ponieważ tutaj możemy inwestować w różne rodzaje instrumentów o profilu udziałowym tj. akcje czy prawa do akcji oraz formy dłużnych obligacji, bonów itp. Oczekiwany zysk jest uzależniony od schematu danego portfela inwestycyjnego i rozłożenia konkretnych akcji czy obligacji. Biorąc pod uwagę dłuższy okres czasu, przewidywany zysk powinien być wyższy od funduszy dłużnych (obligacji), ale niższy od funduszy akcyjnych.

Możliwości do inwestowania swoich środków oraz pomnażania kapitału są bardzo znaczące. Warto jednak przed ostateczną decyzją, zapoznać się ze szczegółowymi warunkami danego funduszu, statuami poszczególnych funduszy oraz skontaktować się z ekspertem. Wiemy na pewno, że decydując się na fundusz inwestycyjny oszczędzamy cenny czas, inaczej niż w przypadku samodzielnego nabycia papierów wartościowych. Oprócz tego, nasze środki trafią w ręce profesjonalistów w dziedzinie finansów i inwestycji. Obok bardzo dobrze znanych lokat bankowych, których zyski aktualnie pochłaniane są przez inflację oraz podatek od zysków kapitałowych, warto jest pomyśleć o pomnażaniu kapitału właśnie poprzez fundusz inwestycyjny.

Opracował i przygotował: Finance Project Manager Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT