Fundusze nieruchomościowe jako alternatywna inwestycja przynosząca zyski

 w Inwestycje

Obecny świat finansów oferuje bardzo zróżnicowane narzędzia jakimi możemy dysponować w celu pomnażania swoich zebranych oszczędności. Na dzień dzisiejszy każdy może ulokować posiadane środki w instrumenty oszczędnościowo-inwestycyjne. Przykładem takiego dostępnego produktu na rynku są właśnie nieruchomości. Jest to bardzo rozległy oraz zróżnicowany obszar inwestycyjny, ponieważ oprócz mieszkań czy domów możemy lokować środki pieniężne w biurowce, powierzchnie magazynowe czy lokale użytkowe. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że trzeba dysponować sporym kapitałem finansowym, aby móc zainwestować w budowę osiedla mieszkaniowego czy biurowca. Ponadto, wybór właściwej lokalizacji, poszczególne etapy budowy, późniejsze jej spieniężenie oraz zarządzanie, wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia w nieruchomościach. Dla wszystkich, tych którzy nie posiadają dużych oszczędności oraz praktyki w inwestowaniu w nieruchomości przychodzą z pomocą specjalne fundusze dedykowane inwestycjom nieruchomościowym. Każdy może zostać uczestnikiem funduszu kupując certyfikat inwestycyjny.

1. Dlaczego warto inwestować w fundusze nieruchomościowe?

Fundusze nieruchomościowe to forma inwestycji, która pozwala uczestnikowi funduszu na uniknięcie problemów oraz ryzyk jakie niosłoby za sobą samodzielne inwestowanie. W Polsce funkcjonują one jako fundusze zamknięte, a ich działalność jest koordynowana oraz regulowana przez ustawę o funduszach inwestycyjnych. Lokowanie środków możemy dokonać w sposób pośredni lub bezpośredni.

Inwestowanie pośrednie będzie dotyczyło kupna akcji przedsiębiorstw (deweloperskich, budowlanych, konsultingowych czy inżynieryjnych), których działalność jest związana z rynkiem nieruchomości. W przypadku notowania spółki na giełdzie, ostateczne wyniki danego funduszu są uzależnione od czynników i sytuacji gospodarczej.

Inwestowanie bezpośrednie jest związane zaangażowaniem środków finansowych w nieruchomości. Forma lokowania jest zróżnicowana, ponieważ może to być własność, użytkowanie wieczyste, współwłasność gruntowa, która dotyczy określonych budynków oraz lokali. Oznacza to, że poszczególne fundusze nieruchomościowe mogą inwestować w: obiekty mieszkalne, hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne, galerie handlowe, biurowce czy działki z przeznaczeniem inwestycyjnym. Ponadto, możemy jeszcze wymienić całą infrastrukturę techniczną przypisaną do konkretnych obiektów, uzbrojenie działek czy urządzenia.
Działalność funduszu nieruchomości opiera się na sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w terminie subskrypcji, w formie jednorazowej. Po zebraniu środków finansowych oraz przeprowadzeniu rejestracji fundusz ma 24 miesiące, aby zakupić nieruchomości, co musi być tożsame z zapisami w statucie funduszu. Bardzo ważne jest, aby fundusz nabywał tylko prawa do nieruchomości, które mają uregulowany status prawny. Aktualizacja wartości poszczególnych aktywów nieruchomościowych musi zostać przedstawiona w okresie nie rzadszym niż raz na 6 miesięcy.

2. Czemu fundusze nieruchomościowe cieszą się coraz większą popularnością?

Najlepsza i ulubiona lokata kapitału Polaków to inwestycje w nieruchomości, jak wynika z raportów oraz danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, aż 51% wybrało tę formę pomnażania oszczędności. Popularność tej formy zwiększania kapitału finansowego możemy upatrywać w pewnych zyskach z nieruchomości (wzrostu wartości certyfikatu). Inną ważną przesłanką popularności jest możliwość inwestowania przez każdego chętnego uczestnika. Nie trzeba posiadać eksperckiej wiedzy i wieloletniej praktyki w zakresie nieruchomości i finansów, bowiem zatrudnieni w funduszu to specjaliści finansowi, rzeczoznawcy majątkowi oraz osoby z doświadczeniem inwestycyjnym. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w tego typu instrumenty wiąże się z długim horyzontem czasowym, który trzeba brać pod uwagę decydując się na inwestowanie w fundusze nieruchomościowe.

Niewątpliwie sporą zaletą funduszy nieruchomościowych jest niski poziom powiązania z notowaniem danych akcji. Często kondycja rynku nieruchomości i na giełdzie jest zależna od obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Jednakże, w przypadku rynku nieruchomości inne czynniki decydują o jego wzrostach i spadkach, a inne oddziałowują na rynek akcji. Zróżnicowanie cenowe jest też zależne od dobrze skonstruowanego portfela inwestycyjnego. To w głównej mierze stanowi o atrakcyjności funduszy nieruchomościowych, które generują zyski dla inwestorów indywidualnych.

3. Jakim poziomem ryzyka inwestycyjnego charakteryzują się fundusze nieruchomościowe?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ stopień ryzyka inwestycyjnego w przypadku funduszy inwestycyjnych jest dość zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Ważnym elementem jest dobrana strategia inwestycyjna, która jest stopniowo realizowana. Fundusze nieruchomościowe, które inwestują w zakup bądź wynajem powierzchni biurowych, charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem ryzyka. Jest to związane ze skalą rentowności, która zwykle nie przekracza wyników funduszów dłużnych. Inny stopień ryzyka natomiast będą miał fundusze nieruchomościowe o profilu deweloperskim. Tutaj powoływane są spółki celowe, które odpowiadają za powstawanie nowych domów, mieszkań czy nowoczesnych osiedli. Możliwości zysku są większe, ale jest też większe ryzyko przy tego rodzaju inwestycjach. Wielkość wybranego przedsięwzięcia również przekłada się na stopień jego ryzyka. Przed wyborem konkretnego funduszu nieruchomościowego warto porozmawiać z doradcą inwestycyjnym lub biznesowym, który pomoże wybrać optymalny dla nas fundusz nieruchomościowy o określonych ramach czasowych i odpowiednim poziomie zyskowności oraz akceptowanym ryzyku. Najistotniejszą kwestią jest to, że wybór funduszu nieruchomościowego, w mojej opinii jest formą stabilną i efektywną.  Prognozy rynkowe wskazują, że zainteresowanie dotyczące rynku inwestycji nieruchomości będzie stale rosnąć, a sam rynek dalej się rozwijać.

Opracował i przygotował: Finance Project Manager Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT