Pierwsza oferta publiczna – jak przygotować spółkę?

 w Pozyskiwanie kapitału

Pierwsza oferta publiczna (ang. Initial Public Offering – IPO) wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Proces ten jest bardzo istotnym elementem pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój spółki, trwa on zwykle kilka miesięcy i wymaga współpracy z doradcami finansowymi, prawnymi oraz domami maklerskimi.

Motywy rozpoczęcia działań na rynku giełdowym mogą być różne. Zaletą wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału zewnętrznego, zapewnienie silnego zaplecza finansowego i płynności oraz wzrost prestiżu. Wadą może okazać się jednak ujawnienie konkurencji cennych informacji o spółce oraz rozdrobnienie akcjonariatu, co może prowadzić do częściowej utraty kontroli nad działaniami firmy. Pozyskiwaniem kapitału dzięki IPO powinny zainteresować się spółki dojrzałe, posiadające doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności i jasno określony model biznesowy. Aby przyciągnąć inwestorów, potrzebny jest również potencjał wzrostu na najbliższe kilka lat oraz ugruntowana pozycja firmy wraz ze stabilnością przepływów pieniężnych.

Szczegółowe procedury pierwszej oferty publicznej wynikają z przepisów prawa tj. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Oferta musi być kierowana do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata, a przekazana może zostać w dowolnej formie i w dowolny sposób. Powinna zawierać jasno określone warunki nabycia papierów wartościowych, stanowiące podstawę do decyzji o ich zakupie.

Pierwsza publiczna oferta wymaga także sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego, który odgrywa istotną rolę w procesie przygotowawczym. Ma on na celu zabezpieczenie interesów potencjalnych kupców poprzez udostępnienie im szczegółowych informacji na temat spółki i procesu emisji. Etap ten skupia się na analizach rynku, doborze odpowiednich doradców oraz opracowaniu szczegółowego harmonogramu oraz metod wejścia na rynek. Plan powinien zawierać informacje o niezbędnych dokumentach związanych z przekształceniem spółki w spółkę akcyjną oraz zaplanowanie dokładnej daty wejścia na rynek giełdowy. Niezbędne jest przygotowanie dokładnej analizy finansowej zawierającej informacje na temat rentowności, płynności i efektywności przedsiębiorstwa – mowa o due diligence.

IPOW dalszej kolejności muszą zostać opracowane prognozy dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa oraz wycena spółki, sporządzana w minimum dwóch rodzajach – wycena DCF oraz wycena porównawcza. Następnie na bazie przygotowanych materiałów, należy zastanowić się nad strukturą oferty. Wszystkie w ten sposób zebrane dane tworzą prospekt emisyjny, dokument formalny stanowiący wymóg prawny, który poddawany jest do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kolejny etap opiera się na analitykach, którzy opracowują raport oraz spotykają się z pierwszymi potencjalnymi inwestorami. Rozpoczyna to etap promocji oferty, a więc przyjmowania wstępnych zapisów na akcje. Pierwszeństwo w tej kwestii należy do inwestorów instytucjonalnych, którzy mają możliwość podania ceny z przedziału i to na jej podstawie ustalana jest ostateczna cena akcji. Następnie zapisów mogą dokonywać inwestorzy indywidualni, jednak podawana przez nich cena obejmuje tylko maksymalną wartość oferty. Po przydziale akcji, wprowadzane są onedo obiegu publicznego, poprzedzone zwykle notowaniami praw do akcji emitenta. Końcowy etap obejmuje stabilizację oferty na rynku giełdowym, jednak jest to etap opcjonalny, zależny od woli akcjonariuszy.

Sukces pierwszej oferty publicznej nie zależy jedynie od wahań koniunkturalnych na rynku, ale również od odpowiedniego przygotowania spółki przez emitenta. Kluczowym czynnikiem są jasno określone cele pozyskania środków, kompetentny zarząd, potrafiący przekonać inwestorów znajomością branży oraz doświadczony zespół doradców.

Polecane posty
KONTAKT