Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych

 w Inwestycje

W poprzednim materiale przedstawione oraz scharakteryzowane zostały treści, które możemy znaleźć na kartach produktowych funduszy inwestycyjnych. Większość z nich dotyczy podstawowych informacji, które pozwolą potencjalnemu inwestorowi zapoznać się z wybranym funduszem. Oprócz kart funduszu, klienci mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie konkretnych funduszy inwestycyjnych, dzięki prospektowi informacyjnemu. Jest to dokument znacznie rozszerzony pod kątem prezentowanych wiadomości. Ze względu na to, że prospekt jest bardziej rozbudowany. Na samym początku znajdziemy krótki spis treści, który szereguje poszczególne informacje w oparciu o podrozdziały zagadnień inwestycyjnych.

Czym jest prospekt informacyjny?

Jest to obowiązkowy dokument przygotowywany przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, który dotyczy funduszy otwartych i specjalistycznych. W prospekcie zostają określone osoby działające w imieniu Towarzystwa. Dokument posiada wiele stron, od kilkudziesięciu do nawet kilkuset, w zależności od rozmiaru funduszu. Dane jak też informacje zawarte w prospekcie muszą być zgodne z przepisami o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego jak i wyliczeń wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 673 ze zm.). Trzeba pamiętać, że dane mają charakter informacyjny i mają pomóc w dokonaniu prawidłowej oceny przez zainteresowane osoby, które zamierzają zainwestować swoje oszczędności w ten instrument finansowy.

Jakie informacje znajdziemy w prospekcie?

Prospekt jest znacznie szerszym źródłem informacji dla potencjalnego inwestora. Część z podstawowych informacji w nim zawartych będzie się pokrywać z kartą funduszu inwestycyjnego i innymi materiałami promocyjnymi. Natomiast większość szczegółowych informacji, będzie się odnosić do danego funduszu, m.in. są to:

 • Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie;
 • Informacje o samym TFI oraz funduszu;
 • Informacje szczegółowe o trwających subfunduszach;
 • Charakterystyka i prezentacja indywidualnych subfunduszy;
 • Informacje o depozytariuszu;
 • Prawa uczestników danego funduszu;
 • Opis polityki inwestycyjnej i strategii;
 • Dane finansowe zaprezentowane w ujęciu historycznym i okresowym;
 • Rodzaj i poziom ryzyka związanego z procesem inwestowania;
 • Katalog podmiotów obsługujących fundusz oraz pośredniczących w procesie zbywania i odkupywania przez fundusz;
 • Informacje dodatkowe związane ze zmianami oraz przepisami obecnie obowiązującej litery prawa;
 • Lista definicji i pojęć, które pojawiają się w danym prospekcie informacyjnym;
 • Statut danego funduszu.

Dokument zawiera sporo treści, jednak każdy inwestor powinien zapoznać się z nim przed zainwestowaniem swoich środków. Niektóre punkty prospektu informacyjnego są bardziej interesujące i na pewno mogą mieć istotny wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnej. W tym przypadku, warto dokonać indywidualnej segregacji informacji oraz oceny. Jedną z ważniejszych kwestii jest zapoznanie się z rodzajami mogących wystąpić ryzyk inwestycyjnych. Charakterystyka każdego z nich jest zróżnicowana w zależności od inwestowania w fundusz, uczestnictwo w subfunduszu czy wystąpienia szczególnych okoliczności. Poniżej kilka z nich, jakie możemy znaleźć w prospekcie informacyjnym:

 • Ryzyko rynku, na którym działa fundusz;
 • Ryzyko zobowiązań danego subfunduszu jak i kontrahentów;
 • Ryzyko systemu rozliczeń transakcji;
 • Ryzyko poziomu płynności i jej braku;
 • Ryzyko stopnia wahania walut zagranicznych;
 • Ryzyko przechowywania aktywów subfunduszu przez depozytariusza;
 • Ryzyko koncentracji aktów bądź rynków;
 • Ryzyko wystąpienia konfliktu interesów oraz działań operacyjnych.

Inwestowanie w różnego rodzaju fundusze niesie ze sobą różne poziomy ryzyka. Natomiast trzeba pamiętać, że wyższe ryzyko daje potencjalnie większe szanse na osiągnięcie większego końcowego zysku. Każdy inwestor powinien zatem przemyśleć strategię inwestycyjną, tak aby dopasować ją do swoich prognozowanych oczekiwań. Szczegółowy opis każdego z elementów prospektu informacyjnego zazwyczaj zajmuje kilka stron. W przypadku wątpliwości co do treści prospektu zawsze można skontaktować się z danym TFI lub poprosić o pomoc specjalistę z zakresu inwestycji kapitałowych.

Przygotował i opracował Analityk Arionn Investment

 

Polecane posty
KONTAKT