Przed zainwestowaniem przeczytaj dokumenty

 w Inwestycje

W procesie wyboru funduszu inwestycyjnego, zależy nam na jak największej stopie zwrotu. Niekiedy zapomina się jednak o dokładnym sprawdzeniu dokumentów funduszu, na które składają się elementy takie jak prospekt informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów (w skrócie KIID), karta funduszu, sprawozdania finansowe oraz statut, a to przecież właśnie z nich uzyskujemy najpotrzebniejsze informacje dotyczące inwestycji.

Prospekt informacyjny to najważniejsze źródło wiedzy o funduszu inwestycyjnym. Znajdują się w nim wszystkie informacje o samym funduszu, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, informacje o banku pełniącym funkcje depozytariusza czy podmiotach obsługujących fundusz. Znajdują się tam także szczegółowe dane potrzebne do oceny ryzyka inwestycji, w tym polityka inwestycyjna oraz zasady wyceny posiadanych papierów wartościowych, czy innych aktywów. Ponadto, znajdziemy tam historyczne wyniki finansowe (wartość aktywów netto, wskaźnik kosztów, wartość wskaźnika zbywania i odkupu jednostek).

Załącznikiem do prospektu informacyjnego jest jego statut, który stanowi dokument regulujący zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania funduszu. Zawiera wszystkie prawa i obowiązki uczestnika, organizację oraz schemat działania funduszu inwestycyjnego. Co ważniejsze, zawiera dane dotyczące celu inwestycyjnego, zasad polityki inwestycyjnej, zasad wypłacania dochodów uczestnikom, sposób zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, daje pełen pogląd odnośnie kosztów obciążających uczestnika – prowizje oraz wysokości opłat.

W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, określa się czy certyfikaty są publiczne czy niepubliczne, a dla certyfikatów niepublicznych, czy posiadają formę dokumentu, czy są zdematerializowane i gdzie jest prowadzona ich ewidencja. Jednakże, często to wszystko stanowi spore wyzwanie dla niejednej osoby, ze względu na zawiłość oraz prawniczy charakter owych dokumentów. Zarówno prospekty informacyjne jak i statuty mogą liczyć sobie ponad kilkadziesiąt stron, a pisane przy tym specjalistycznym językiem są trudne do zrozumienia, zwłaszcza dla początkujących inwestorów.

Na początku 2013 roku, wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) zostały zobligowane do wprowadzenia dodatkowego rodzaju dokumentu, jakim jest KIID, a ten w klarowny sposób przekazuje najważniejsze informacje i cechy podmiotu, w który chcemy zainwestować. Jest to ulepszony skrót prospektu informacyjnego, który ma ułatwić poznanie funduszu bez zagłębiana się w dziesiątki stron. W tym dokumencie można znaleźć ogólne informacje, cele oraz politykę inwestycyjną. Kolejnym z zawartych tam elementów jest wskaźnik profilu zysku i ryzyka, czyli SRRI mający na celu przedstawienie ryzyka inwestycji. Co więcej, znajdziemy tam rozdział związaną z opłatami, wyniki historyczne funduszu oraz inne praktyczne informacje.

To wszystko dla inwestorów stanowi ogromne udogodnienie mające na celu łatwiejsze porównanie TFI. Warto jednak pamiętać, że przystępując do inwestycji w dany fundusz, mimo wszystko, powinniśmy zapoznać się z prospektem informacyjnym. Warto też skonsultować się ze specjalistą rynku kapitałowego lub inwestycyjnego.

Przygotował i opracował: Filip Niedziela

Polecane posty
KONTAKT