Wprowadzenie do rynku akcji

 w Inwestycje

Akcje to jeden z podstawowych instrumentów finansowych, którymi można obracać na rynku kapitałowym. Do niego należy, również giełda, którą można scharakteryzować jako system dający możliwość lokowania środków pieniężnych. Akcje obarczone są wyższym ryzykiem, aniżeli lokaty bankowe, jednak trzeba pamiętać o potencjalnych, bardzo wysokich zyskach.

Czym jest akcja?

Akcją nazywamy papier wartościowy, który łączy prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Oznacza to, że akcjonariusz ma prawo do udziałów w spółce akcyjnej, który go wyemitowała, przekłada się to na bycie współwłaścicielem majątku spółki i określonych praw. Są one związane z prawem do pobierania nowych akcji, uczestnictwa w podziale zysku wypracowanego przez spółkę (dywidenda), uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) oraz majątku spółki w przypadku likwidacji.

Rodzaje akcji:

  • akcje imienne i akcje na okaziciela,
  • akcje zwykłe i uprzywilejowane,
  • akcje pieniężne i aportowe,
  • akcje głosowe i nieme,
  • akcje gratisowe.

Rozróżnienie tych akcji jest stosunkowo dość proste, ponieważ każda nazwa odpowiada konkretnej i przypisanej funkcji. Imienne związane są z przynależnością do konkretnej osoby i nie można ich dowolnie zbywać. Akcje na okaziciela należą do bezosobowych, które można z łatwością zbyć na giełdzie. Zwykłe akcje oznaczają to, że każdy posiadacz papierów wartościowych ma takie same prawa, natomiast uprzywilejowane pozwalają otrzymywać pewne przywileje, np. szybszą wypłatę dywidendy, większe znaczenie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje głosowe posiadają głos na walnym zebraniu akcjonariuszy, zaś akcje nieme są wyłączone z prawa głosu.Gotówkowe są pokryte wkładem pieniężnym, zaś aportowe są pokryte wkładem niepieniężnym. Innym przypadkiem są akcje gratisowe, które są wydawane w momencie podwyższenia kapitału zakładowego przez daną spółkę. Są przyznawane tylko akcjonariuszom w stosunku w jakim posiadali oni dotychczasowe udziały w kapitale zakładowym.

Przywileje wynikające z posiadania akcji:

  • Prawo do dywidendy

W momencie, kiedy spółka podejmie decyzję o podziale zysku netto na dwie części: zysk, który pozostanie w spółce, który powiększa kapitał własny spółki oraz zysk do podziału (dywidenda), która zostaje wypłacona akcjonariuszom. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) i również wtedy zostaje określona pewna wartość, która przypada na jedną akcję.

  • Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to naczelny organ spółki akcyjnej. Członkowie decydują o składzie osobowym pozostałych organów oraz o wykorzystaniu zysków spółki (np. wypłata dywidendy).

  • Prawo do udziału w masie likwidacyjnej

W momencie likwidacji spółki (tj. przejęcie, upadłość) majątek jest dzielony pośród akcjonariuszy, zgodnie ze strukturą akcjonariatu.

  • Prawo poboru (PP)

Prawo poboru to pierwszeństwo nabycia akcji nowej emisji danej spółki. Emisja z prawem poboru może mieć miejsce w momencie, kiedy spółka potrzebuje dodatkowego finansowania i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Czym są „blue chip”?

Są to akcje renomowanych firm, które mają dużą płynność, charakteryzują się także dużą kapitalizacją oraz stosunkowo stabilnym kursem. W Polsce są to spółki wchodzące w skład indeksu giełdowego WIG20. Rozglądając się z za przyszłymi spółkami, które mogą aspirować do miana „blue chip”, warto sprawdzić spółki należące do WIG30.

Czy warto inwestować w akcje?

Na rynkach akcji nadal obserwujemy hossę. Choć jest ona mniej spektakularna niż parę lat wcześniej, to w dalszym ciągu istnieje możliwość odpowiednio wysokiego zarobku. Co więcej, jednym z ciekawych sposobów ulokowania kapitału na dłuższy termin jest inwestowanie w spółki dywidendowe, przez co mamy szansę zyskać podwójnie, na wzroście kursu akcji danej spółki i na wypłacanej przez nią dywidendzie. Pomimo zwiększonego ryzyka, kupno kilku spółek dywidendowych jest rozsądną długoterminową strategią inwestycyjną.

Przygotował i opracował: Filip Niedziela

Polecane posty
KONTAKT